موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

   

  استاندارد ISO 14644-1
  • استاندارد ISO 14644-1براساس تجمع ذرات موجود در هوا، جهت طبقه بندي کلين روم ها روشي ارائه مي دهد که اين طبقه بندي بر مبناي معادله زير است:

   

  • در اين معادله:

  Cnماکزيمم غلظت ذرات موجود در يک مترمکعب هوا است که مساوي يا بزرگتر از سايز ذرات مورد نظر مي باشد. Cnبه نزديکترين عدد کامل گرد مي شود.
  • Nعدد مربوط به طبقه بندي ISOمي باشد که نبايد از عدد 9بيشتر باشد.
  • Dسايز ذرات مورد نظر در واحد ميکرومتر μmاست
  • 0.1عدد ثابت بر حسب ميکرومتر μmاست
  • با توجه به معادله فوق حداکثر غلظت ذرات در هوا مي تواند براي هر سايز از ذرات و در هر کلاس از کلين روم محاسبه شود. طبقه بندي استاندارد ISO 14644-1نشان داده شده
  است.
  • فقط کافي است يک بررسي سريع و مقايسه اي بر روي ذرات موجود در يک اتاق ساختمان و کلين روم داشته باشيم. هواي يک اتاق معمولي در ساختمان داراي( در هر فوت مکعب) 500.000تا 1.000.000پارتيکل ( 0.5ميکرون يا بيشتر) است. هواي آزاد در يک محيط شهري شامل 35.000.000ذره ( 0.5ميکرون يا بيشتر) در هر متر مکعب مي باشد که در
  واقع هم رديف ISO 9مي باشد
   

   

  کلين روم چيست؟
  کلين روم يک محيط محصور و کنترل شده جهت توليد محصولات مي باشد. روشن است که کلين روم يک
  اتاق تميز است و اتاقي است که درون آن ذرات معلق، از هوا برداشته و حذف مي شوند.
  • خصوصيات اتاق کلين روم:

  • داراي سيستم فيلتراسيون و تهويه هوا باشد تا بتواند به طور مداوم هواي بدون ذرات را وارد اتاق کند
  • از موادي ساخته شده باشد که باعث ايجاد پارتيکل نشود و ذرات را پخش نکند
  • فرآيندهايي که در آن انجام مي شود به گونه اي طراحي شده باشد که پارتيکل ايجاد ننمايد
  • افرادي که در آن حضور دارند به گونه اي لباس بپوشند که هيچ گونه پارتيکل از آن عبور نکند و همچنين خود لباس نيز ذرات را توليد نکند و در نهايت قوانين آن به گونه اي باشند که انتقال ذرات در مناطق خاص به حداقل ممکن برسند.

  برای اندازه گیری مقدار سطح در این روش باید این نکته را یادآور شویم که سنسور باید حتماً با ماده برخورد داشته باشد. در این روش می توانیم سنسور را در حد بالای بدنه ی یک مخزن در جاییکه حداکثر سطح مایع قرار میگیرد تعبیه بنماییم . زمانیکه سطح مایعات گرم مانند انواع روغن داغ به سنسور می رسد ، تغییرات دمایی ایجاد شده در اِلِمـان اندازه گیری نسبت به حالت اولیه و مقایسه آنها باهم ،  متوجه تغییرات رخداده خواهیم شد .

  مبنای کار این سنسورها استفاده از یک مقاومت وابسته به دما (RTD) بعنوان ترانسدیوسر است . RTD با تبدیل عامل محیطی (دما) به  مقاومت الکتریکی کمک می کند تا میزان تغییرات را از طریق یک مدار وتستون بتوان تشخیص داد.

  با توجه به توضیحات ارائه شده وقتی که مایع به سنسور برخورد کند  ، تغییرات ناگهانی دما در RTD باعث جاری شدن جریان در پل وتستون می شود . 

   

  مقاومت آشکار ساز دما (Resistance Temperature Detector)
  دسته اي ديگر از وسايل اندازه گيري دماي الکتريکي، مقاومت آشکار ساز دما يا به طور ساده RTD ناميده ميشوند که در شکل صفحه بعد ساختمان يک نمونه از آن آمده
  است.
  فلسفه استفاده از RTDبر اساس اين واقعيت که مقاومت الکتريکي هر فلز با تغييرات دمايي رابطه مستقيم دارد بنا شده است. منحني دما بر حسب مقاومت براي ماده يک سيم را مي توان با معلوم بودن ضريب دمايي مقاومت آن پيش بيني کرد.

   

   

  روشهاي اندازه گيري دما:
  دما، وسيعترين کميت مورد اندازه گيري در صنايع پروسسي است.محدوده وسيع کاربرد آن و محيط هاي مختلف کاري آن، سازگاريهاي مهندسي مختلف سنسورهاي دمايي را ايجاد کرده است. روش هاي اساسي اندازه گيري دما که اثبات شده، به چند روش محدود مي شود. نوارهاي بي متال و ترميستورها براي نمايشگرهاي محلي، جبرانسازي و کاربردهاي حفاظتي بکار مي روند آنها همچنين براي اندازه گيري دما، تغييرات دما و ايجاد يک عمل محلي نيز استفاده مي شوند علا.ه بر آنها، ترموکوپل، بعنوان سنسور اصلي دما که بيش از نیمیاز همه کاربردها به آن اختصاص دارد، مي باشد. مقاومت آشکار دما ( RTD)حدود %25و ترميستورها، حدود %10تا %15از همه کاربردها را دارند. سنسورهاي نيمه هادي و انواع مختلف پيرومترهاي تشعشعي ساير گستره سنسورها را مي پوشانند.

   

  طبقه بندي روشهاي اندازه گيري ارتفاع سطح مايعات:

  • اندازه گيري مستقيم: براي اندازه گيري در محل مانند گيج گلاس، شاقول و نوار فلزي (Dip tape)
  • اندازه گيري غير مستقيم (استنباطي يا قياسي)
  • براي استفاده از اندازه گيري در نقطه اي در دوردست جهت نمايش، ثبت و يا کنترل استفاده مي شود

   

   

  اندازه گيري اختلاف فشار:
  اختلاف فشار، تفاوت فشار اندازه گيري شده بين دو منبع فشار نسبت به يکديگر است.
  تصاويري از شير متعادل کننده و فشارسنج اختلاف فشار را در زیر مشاهده می کنید.


   

   

  نوسانات فشار (Pressure Fluctuations) :
  در بعضي فرايندها، فشار داراي نوسانات سريع مي باشد. اين نوسانات سرانجام عنصر فشار و مکانيزم عقربه را خراب ميکند. قطعهاي به نام کمک فنر ( )Snubberيا ميراکننده پالس(pulsation dampener)ميتواند به کاهش نوسانات کمک کند.
  تصاوير Aو Bدر شکل پايين وروديهاي فشار دو فشار سنج را نشان ميدهد. ورودي فشار سنج Bبه دليل استفاده از کمک فنر، بطور قابل ملاحظهاي کوچکتر است.

  بنابراين، کمک فنر اندازه ورودي فشار را کاهش ميدهد. در نتيجه اگر چه فشار سنج هنوز در معرض همان فشار است اما مدت زماني طول ميکشد تا عنصر فشار تمامي تأثير را دريافت کند. عنصر فشار به آرامي اما با همان دقت قبلي پاسخ ميدهد

   

  کاليبراسيون:
  چک کردن و تنظيم يک گيج بوسيله يک گيج تست استاندارد تر و يا dead weight testerکاليبراسيون خوانده مي شود. تجهيزات تنظيم کننده در داخل مکانيزم گيج ايجاد
  شده اند.
  ميانيابي (Interpolation)
  ميانيابي، عمل خواندن بين تقسيم بنديهاي درجه بندي شده ميباشد. براي مثال درجه بنديي که براي تقسيم بنديهاي 10 barداريم به صورت: 0-10, 20, 30و غيره است. بنابراين خواندن 23 barيک ميانيابي بين 20و 23زماني است عقربه در حدود ثلث فاصله بين 20و 30ايستاده باشد. اما بايستي توجه داشت که در ميانيابي خيلي مبالغه نشود. بعنوان مثال، در مثال قبلي 23.5کمتر استفاده ميشود و 23.55کاملاً غير ضروري است

   

  ديافراگم:

   

  نوع ديگر عنصر حس کننده فشار، ديافراگم است که معمولاً براي اندازه گيري و نشان دادن تغييرات خيلي کوچک فشار در پروسس بکار ميرود. تغييرات فشار در سيستم، باعث حرکت ديافراگم نازکي مي شود اين ديافراگم ها، معمولاً از لاستيک يا فلز نازک ساخته مي شوند. با کم و زياد شدن فشار، ديافراگم به سمت جلو و عقب حرکت ميکند.
  اين ديافراگم مطابق شکل 10-2به صورت مکانيکي به يک عقربه يا نمايشگر متصل مي شود.