موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

  فشار:

  فشار يک کميت اسکالر و به صورت نيرو بر واحد سطح بيان مي‌شود. P=F/A

  فشار در مخزن سربسته:
  منشأ اين فشار، نيرويي است که از طريق برخورد مولکولها اعمال مي‌شود.

  فشار هيدرواستاتيک:

  تحرک مولکول‌هاي گاز، مهمترين عامل براي فشار ايجاد شده توسط گازها است.

  فشار اتمسفريک:

  اين فشار، يک فشار تجربه شده بر روي سطح زمين است. جائيکه هر متر مربع هوا )بعنوان يک ستون هوا(،

   101.325 kPa (14.7) psi را ايجاد مي‌کند. فشار به تدريج به طرف ارتفاعات کاهش مي‌يابد و توسط اختلاف فشار در سطح دريا و بالاي کوه نشان داده مي‌شود. اين تفاوت‌ها، بواسطه تغييرات دما و شرايط آب و هوايي است.

  شکل 2 - 1 نمايش فشار اتمسفريک در نقاط مختلف

  انواع اندازه گيري فشار:

  وسايل ابزار دقيقي فشار، براي اندازه‌گيري يکي از عملکردهاي زير طراحي شده‌اند:

  • فشار بالاي اتمسفر )فشار گيج(
  • فشار زير اتمسفر )خلأ(
  • فشار مطلق وقتي که فشار صفر مرجع است.

  بيشتر فشارسنج‌ها، فشار گيج را اندازه‌گيري مي‌کنند. واحد فشار مي‌تواند , bar , psi , kPa kg/cm2 و غيره باشد. اگر هيچ مشخصاتي بر روي فشارسنج وجود نداشته باشد، در اين صورت هميشه فرض مي‌شود که فشار گيج را نشان مي‌دهد. اگر وسيله ابزار دقيقي براي اندازه‌گيري فشاري غير از فشار گيج کاليبره شود، بايستي به طور کامل نوع فشار مطلق يا اختلاف فشار مشخص شود.

  قبل از استفاده از سمبل‌هاي سيستمS.I.  تجهيزاتي که فشار مطلق را اندازه‌گيري مي‌کردند، واحد فشار را به همراه حرف نشان مي‌دادند )مانند .(bara,psia اگر تجهيزات، اختلاف فشار را اندازه‌گيري کنند، واحد فشار به همراه حرفd  خواهد بود )مانند(bard,psid . در همه سيستم واحدها، سمبلDelta p  یا ΔP  به صورت اختلاف فشار شناخته مي‌شود.

  فشار گيج (Gauge pressure)

  فشار يک مايع يا يک گاز با توجه به فشار اتمسفريک محيط، اندازه‌گيري مي‌شود. زمانيکه گيج متصل به يک لوله تغذيه هوا است و مقدار قرائت شده، بعنوان مثال  6bar مي‌باشد. اين مقدار قرائت شده فشار گيج ناميده مي‌شود که اين مقدار، فشار مطلق منهاي فشار اتمسفر است.

  فشار خلاء (Vacuum)

  اين فشار، زير فشار اتمسفر است و در جائي بکار مي‌رود که خلاء وجود دارد. زماني که فشار اتمسفريک بعنوان مرجع بکار رود، درجه خلاء، بعنوان يک عدد از واحدهاي فشار، زير اين مرجع يا به صورت فشار مطلق بيان مي‌شود.

  فشار مطلق absolute pressure)(

  فشار يک مايع يا گاز اندازه‌گيري شده نسبت به خلاء مي‌باشد. )فشار صفر مطلق(

  فشار اتمسفر + فشار گيج = فشار مطلق

  رابطه بين مقياس‌هاي فشار

   

  واحدهای فشار (units of pressure) :
   

   

  روشهاي تغيير شکل الاستيک:

  وسايل مکانيکي متعددي وجود دارند که با اعمال فشار، تغيير شکل ميدهند. اين وسايل به منظور پاسخ گويي به رنج هاي مختلف فشار طراحي شده اند و عبارتند از:

  • بوردن تيوب

                  - تيوب Cشکل
                  - تيوب فنري
                  - تيوب مارپيچي

  • ديافراگم
  • کپسول فشار
  • بيلوز

  بوردن تيوب :

  اصولاً سطح مقطع بوردن تيوب بيضي شکل است که شبيه يک دايره تخت شده مي باشد. طول آن مي تواند مانند حرف Cيا به صورت فنري يا مارپيچي شکل باشد. در تمامي موارد، هنگامي که فشار داخل تيوب افزايش مي يابد، اين فشار باعث مي شود که سطح مقطع، بيشتر دايرهاي شود و شکل به سمت مستقيم شدن تمايل پيدا کند. در نتيجه هنگامي که سر باز آن ثابت شده باشد، حرکتي در انتهاي بسته تيوب، بوجود مي آيد.

  مقدار حرکت سر تيوب، به طول تيوب، نوع سطح مقطع، ضخامت ديواره تيوب و ميزان کشش ماده تشکيل دهنده تيوب در اثر فشار اعمال شده، بستگي دارد. انتخاب بوردن
  تيوب خاص، به نوع طراحي وسيله ابزار دقيق بستگي دارد.

  صرفنظر از محدوديت فشار، يکي از تدابير اصلي، فضاي مورد نياز براي عنصر فشار است. اگر فضا عامل مهمي باشد در اينصورت نوع فنري يا مارپيچي بر نوع C شکل ارجعيت دارد. همچنين، نوع فنري و مارپيچي در جايي که حرکت سر تيوب بيشتري مورد نياز است نيز بکار برده مي شوند. بسته به حساسيت مورد نياز، رنج و مقاومت در برابر ماده خورنده، نوع ماده بوردن تيوب از برنز فسفردار، برليم، مس و يا آلياژ آهن ساخته مي شود.
  ادامه این مطلب را در شماره‌های بعدی بررسی خواهیم کرد.
   

  #فشار_سنج #transmitter #نمایندگی_فروش_ifm #نمایندگی_رسمی_smc