فشار:

فشار يک کميت اسکالر و به صورت نيرو بر واحد سطح بيان مي‌شود. P=F/A

فشار در مخزن سربسته:
منشأ اين فشار، نيرويي است که از طريق برخورد مولکولها اعمال مي‌شود.

فشار هيدرواستاتيک:

تحرک مولکول‌هاي گاز، مهمترين عامل براي فشار ايجاد شده توسط گازها است.

فشار اتمسفريک:

اين فشار، يک فشار تجربه شده بر روي سطح زمين است. جائيکه هر متر مربع هوا )بعنوان يک ستون هوا(،

 101.325 kPa (14.7) psi را ايجاد مي‌کند. فشار به تدريج به طرف ارتفاعات کاهش مي‌يابد و توسط اختلاف فشار در سطح دريا و بالاي کوه نشان داده مي‌شود. اين تفاوت‌ها، بواسطه تغييرات دما و شرايط آب و هوايي است.

شکل 2 - 1 نمايش فشار اتمسفريک در نقاط مختلف

انواع اندازه گيري فشار:

وسايل ابزار دقيقي فشار، براي اندازه‌گيري يکي از عملکردهاي زير طراحي شده‌اند:

  • فشار بالاي اتمسفر )فشار گيج(
  • فشار زير اتمسفر )خلأ(
  • فشار مطلق وقتي که فشار صفر مرجع است.

بيشتر فشارسنج‌ها، فشار گيج را اندازه‌گيري مي‌کنند. واحد فشار مي‌تواند , bar , psi , kPa kg/cm2 و غيره باشد. اگر هيچ مشخصاتي بر روي فشارسنج وجود نداشته باشد، در اين صورت هميشه فرض مي‌شود که فشار گيج را نشان مي‌دهد. اگر وسيله ابزار دقيقي براي اندازه‌گيري فشاري غير از فشار گيج کاليبره شود، بايستي به طور کامل نوع فشار مطلق يا اختلاف فشار مشخص شود.

قبل از استفاده از سمبل‌هاي سيستمS.I.  تجهيزاتي که فشار مطلق را اندازه‌گيري مي‌کردند، واحد فشار را به همراه حرف نشان مي‌دادند )مانند .(bara,psia اگر تجهيزات، اختلاف فشار را اندازه‌گيري کنند، واحد فشار به همراه حرفd  خواهد بود )مانند(bard,psid . در همه سيستم واحدها، سمبلDelta p  یا ΔP  به صورت اختلاف فشار شناخته مي‌شود.

فشار گيج (Gauge pressure)

فشار يک مايع يا يک گاز با توجه به فشار اتمسفريک محيط، اندازه‌گيري مي‌شود. زمانيکه گيج متصل به يک لوله تغذيه هوا است و مقدار قرائت شده، بعنوان مثال  6bar مي‌باشد. اين مقدار قرائت شده فشار گيج ناميده مي‌شود که اين مقدار، فشار مطلق منهاي فشار اتمسفر است.

فشار خلاء (Vacuum)

اين فشار، زير فشار اتمسفر است و در جائي بکار مي‌رود که خلاء وجود دارد. زماني که فشار اتمسفريک بعنوان مرجع بکار رود، درجه خلاء، بعنوان يک عدد از واحدهاي فشار، زير اين مرجع يا به صورت فشار مطلق بيان مي‌شود.

فشار مطلق absolute pressure)(

فشار يک مايع يا گاز اندازه‌گيري شده نسبت به خلاء مي‌باشد. )فشار صفر مطلق(

فشار اتمسفر + فشار گيج = فشار مطلق

رابطه بين مقياس‌هاي فشار

ادامه این مطلب را در شماره‌های بعدی بررسی خواهیم کرد.

#فشار_سنج #transmitter #نمایندگی_فروش_ifm #نمایندگی_رسمی_smc