موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

   

  ديافراگم:

   

  نوع ديگر عنصر حس کننده فشار، ديافراگم است که معمولاً براي اندازه گيري و نشان دادن تغييرات خيلي کوچک فشار در پروسس بکار ميرود. تغييرات فشار در سيستم، باعث حرکت ديافراگم نازکي مي شود اين ديافراگم ها، معمولاً از لاستيک يا فلز نازک ساخته مي شوند. با کم و زياد شدن فشار، ديافراگم به سمت جلو و عقب حرکت ميکند.
  اين ديافراگم مطابق شکل 10-2به صورت مکانيکي به يک عقربه يا نمايشگر متصل مي شود.
   

   

   

   

  کپسولهاي فشار:
   

   

  اغلب، دو ديافراگم دايرهاي براي تشکيل يک کپسول، مطابق شکل 11-2 به همديگر جوش و يا لحيم مي شوند. بسته به رنج فشار اندازه گيري، کپسول ها مي توانند به تنهايي
  و يا به صورت چندتايي استفاده شوند. انحراف کپسول فشار، به قطر کپسول، ضخامتماده تشکيل دهنده، خاصيت الاستيکي و طراحي کپسول بستگي دارد. طراحي کپسولشامل شکل کپسول و تعداد چين خوردگي هاي آن مي باشد.
  مواد تشکيل دهنده کپسولها، شامل فولاد زنگ نزن، برنز فسفردار و يا هر ماده مناسبي بسته به حساسيت مورد نياز، ميزان رنج و مقاومت در برابر مواد خورنده مي باشد.

   

   

   

  عناصر بيلوز :

   

  در جایي که فشار بايد خيلي دقيق اندازه گيري و کنترل شود اغلب از عنصر بيلوز استفاده مي شود. عموماً بيلوزها براي فشاهاي کم مورد استفاده قرار مي گيرند و بندرت در کاربردهاي با فشار بالاي 4 bar استفاده مي شوند.

  بيلوزها در بسياري از وسايل اندازه گيري فشار مانند نشان دهنده ها، ترانسميترها، کنترل کننده ها، ثبات ها و غيره مورد استفاده قرار می گیرند.

   

   

   

  همانطوري که فشار ورودي در بيلوز شکل بالا افزايش مي يابد، بيلوز انبساط پيدا مي کند. چون سر ورودي بيلوز به صورت ثابت نگه داشته شده است، سر ديگر آن که آزاد است، حرکت مي کند. (در اين حالت، به سمت چپ حرکت مي کند). اين امر باعث ميشود که انتهاي اهرم ارتباطي به سمت چپ حرکت کند.

  چون در نقطه پايين، اهرم ارتباطي لولا شده است، انتهاي ديگر آن که به عقربه وصل است به سمت راست حرکت خواهد کرد. تنيجه اينکه تغيير در فشار ورودي به حرکت مکانيکي تبديل مي شود.

  فاصلهاي که نوک عقربه طي مي کند، به حرکت بيلوز، محلي که عقربه به اهرم بيلوز لولا شده و به طول خود عقربه بستگي دارد.

  در حالت خاص، حرکت بيلوز مي تواند به انواع ديگري از اهرم هاي ارتباطي وصل شده که باعث تقويت حرکت بيلوز شود مانند سيستم فلاپر – نازل که بعداً در اين خصوص بحث مي شود.

   

  فشار سنجها (Pressure Gauge) :

   

  اصطلاحات فشار سنجها (Termin) :

  همه اشخاصي که از فشار سنجها استفاده مي کنند بايستي بعضي از اصطلاحاتي که بهاين موضوع مرتبط است را بدانند، بعضي از لغات کليدي عبارتند از:

  • رنج (Rang)
  • Span 
  • دقت (Accuracy)
  • کاليبره کردن (Calibration)
  • ميان يابي(Interpolation)
  • هيسترزيس (Hysteresis)
  • خطاي هد
    

   

  رنج:
  رنج عبارت است از محدوده بين مقدار ماکزيمم و مينيممی که ميتواند اندازه گيري شود. .  بعنوان مثال0-100 bar, 3-15 psi, 0.2-1 bar, 100-250 inches of water و غيره...


  Span :
  ،Spanاختلاف بين حداکثر و حدقل مقدار درجه بندي يک وسيله ابزار دقيق است.

   

  به عنوان مثال، يک گيج با درجه بندي <0-100 bar> داراي رنج و اسپن<0-100 bar >است اما گيجي که مقدار نمايش آن < 3-15 bar> است داراي اسپن 12ولي رنج < 3-15 bar>است.
  دقت:
  دقت يک نشان دهنده يا وسايل ديگر ابزار دقيقي، ميزان خطا را آشکار مي کند. خطامي تواند درصدي از مقدار نشان داده شده (خطاي قرائت) يا درصدي از Spanوسيله ابزار دقيقي (خطاي )Span بيان گردد.
  مثالي براي خواندن (Reading)
  اگر خطاي دستگاهي به ميزان % ± 1خواندن بيان گردد، در اين حالت اگر مقدار خوانده شده 100barباشد، ميزان خطا مساوي % ± 1از 100 bar است که اين مقدار برابر ± 1barاست. اين بدين معني است که هنگاميکه مقدار 100 barخوانده مي شود، مقدار واقعي بين 99تا 101 barاست. اگر مقدار خوانده شده 50 barباشد، در اينصورت مقدار واقعي بين 49.5تا 50.5است. اگر مقدار خوانده شده 150 bar باشد، مقدار واقعي بين 148.5تا 151.5است. اگر مقدار خوانده شده 150 bar باشد، مقدار واقعي بين 148.5تا 151.5است. بنابراين خطاي خواندن با افزايش درجه بندي، افزايش مي يابد.
  مثالي براي خطاي Span:
  در استفاده از نشاندهنده هاي يکسان با خطاي Spanمساوي % ،± 1نتايج تا حدودي با يکديگر متفاوت ميشوند. در صورتي که Spanبرابر باشد، 200 barماکزيمم خطاي
  مورد انتظار % 1از 200است يعني براي تماميمقاديري که قرائت مي شود ± 2bar مي باشد. بنابراين وقتي که مقدار واقعي 50 barباشد، چيزي که قرائت مي شود بين 48 تا 152 barاست که در اين حالت مقدار خطا % ± 1.3مي باشد. بنابراين مشاهده مي شود که خطا با افزايش درجه بندي کاهش مي يابد. 

   

  #نمایندگی_رسمی_smc #نمایندگی_فروش_ifm #فشار_سنج #سنسور_فشار #دیافراگم #پرشر_سوئیچ #pressure_switch