موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پیوندها
  برچسب ها

   

  کاليبراسيون:
  چک کردن و تنظيم يک گيج بوسيله يک گيج تست استاندارد تر و يا dead weight testerکاليبراسيون خوانده مي شود. تجهيزات تنظيم کننده در داخل مکانيزم گيج ايجاد
  شده اند.
  ميانيابي (Interpolation)
  ميانيابي، عمل خواندن بين تقسيم بنديهاي درجه بندي شده ميباشد. براي مثال درجه بنديي که براي تقسيم بنديهاي 10 barداريم به صورت: 0-10, 20, 30و غيره است. بنابراين خواندن 23 barيک ميانيابي بين 20و 23زماني است عقربه در حدود ثلث فاصله بين 20و 30ايستاده باشد. اما بايستي توجه داشت که در ميانيابي خيلي مبالغه نشود. بعنوان مثال، در مثال قبلي 23.5کمتر استفاده ميشود و 23.55کاملاً غير ضروري است

   

  هيسترزيس:
  وقتي که ورودي يکساني از جهات مختلف اعمال مي شود، پاسخ وسيله ابزار دقيقي در قرائت حد بالا و پائين متفاوت است. بطور مثال يک فشار سنج داراي Spanاز 0تا 200 barرا در نظر بگيريد. فشار واقعي ورودي بتدريج افزايش پيدا مي کند تا وقتي که به انتهاي درجه بندي برسد و مقدار قرائت فشار سنج يادداشت مي شود. سپس فشار ورودي با همان ميزان کاهش پيدا مي کند و اين مقدار نيز ثبت ميشود. در صورتي که مقدار خوانده شده در هنگام افزايش با مقدار خوانده شده در هنگام کاهش متفاوت باشد، اين پديده همان خطاي هيسترزيس ميباشد. اين خطا معمولاً بر اثر اصطکاک و gear backlash  اتفاق ميافتد.


  خطاي هد:
  اين پديده به دليل وزن ستون مايع بالاي فشار سنج اتفاق ميافتد. اگر فشار سنج،فشار مايع يک تانک پر شده را مي سنجد و نسبت به تانک در ارتفاع پايين تري نصب شده باشد، در اين صورت ممکن است اصلاح خطاي هد ضروري باشد. اين خطا معمولاً باتنظيم نقطه صفر فشار سنج اصلاح مي شود.

   

  انتخاب فشار سنج:
  انتخاب درست فشار سنج براي يک کار مشخص، قسمت مهمي از وظيفه يک تکنيسين اپراتور و ابزار دقيق ميباشد. انتخاب فشار سنج عموماً بر اساس محدوده و نيز اندازه
  فيزيکي صورت ميگيرد. بعنوان مثال:
  100mm با قطرbar 20 تا0
  4 inch با قطر300 psi تا0
  وقتي براي کار خاصي يک فشار سنج انتتخاب ميشود، در خصوص Spanانتخاب شده بايستي مطمئن شد که مقدار فشار ورودي بين % 25تا % 75درصد Spanکامل باشد. لازمه اين کار اينست که مکانيزم، حول و حوش 50درصد درجه بندي در نقطهاي دورتر از ماکزيمم Spanباشد که خطاها معمولاً اتفاق ميافتند. براي مثال خواندن 25 barبر روي فشار سنجي که Spanآن 50barباشد بسيار دقيقتر است از فشارسنجي که Spanآن 200barمي باشد. دليل ديگر براي نقطه کاري در اطراف 50درصد درجه بندي، اين است که وسيله ابزار دقيقي قادر است نقاط پايين تر يا بالاتر را نيز اندازه بگيرد در صورتي که اگر فشار سنج نزديک full scaleکار کند، هر افزايش در فشار باعث خراب شدن وسيله ابزار دقيقي به علت over rangeمي شود.
  استفاده صحيح از فشار سنجها:
  فاکتورهاي مشخصي در ارتباط با استفاده صحيح و رفتار فشار سنجها وجود دارد که اپراتور و تکنيسينها ابزار دقيق بايستي از آنها اطلاع داشته باشند.

  • شوک فشار و يا فشار بالاتر از حد
  • Stiction گيرکردن
  • Parallax خطاي
  • ارتعاشات اضافي و بيش از حد
  • نوسانات فشار
  • فشار سنجهاي مخصوص تست (Test gauge)

   

  شوک فشار و فشار بيش از حد:
  مکانيزم فشار سنج بسيار حساس است و بايستي از اعمال شوک فشار و يا فشار بيش از حد به آن جلوگيري شود. شوک فشار وقتي رخ مي دهد که وسيله ابزار دقيقي بطور اتفاقي در معرض فشار بطور ناگهاني قطع شود. براي جلوگيري از خرابي در اثر اين اتفاق کلمه « SLOWLY »را بخاطر بسپاريد. وقتي اعمال فشار يا برداشتن فشار از وسايل ابزار دقيقي و يا هر سيستم فشاري ديگر به آراميانجام گيرد، مشکلي پيش نمي آيد. در غير اينصورت وسيله ابزار دقيقي بايستي بخاطر اينکه ممکن است دقت آن کم شده باشد، تست و آزمايش شود.


  گير کردن (Stiction) :
  گير کردن، پديدهاي است که به علت توقف کوتاه عقربه در مکان صحيح به دليل اصطکاک چسبندگي رخ ميدهد. براي غلبه بر اين اثر و نتيجه آن که خواندن نادرست مي باشد، قبل از خواندن فشار سنج، به آراميضربهاي به آن ميزنند.


  خطاي ديد (Parallax error) :
  اين پديده بر اثر خواندن فشار سنج از نقطهاي غير از مقابل آن اتفاق ميافتد. براي جلوگيري از اين پديده بايستي دقيقاً از مقابل فشار سنج و عمود بر سطح آن يا نزديک به اين محل، فشار سنج خوانده شود.


   ارتعاشات بيش از حد (Excessive Vibration) :
  ارتعاشات بيش از حد مي تواند باعث مشکلاتي در انواع تجهيزات ابزار دقيق شود.چون اين امر باعث سائيدگي سريعتر از حد معمول مي شود، با نصب مناسب تجهيزات ابزار دقيق ميتوان بر اين مشکل غلبه کرد. اگر يک تجهيز ابزار دقيقي نصب شده، نياز به استحکام و يا تغيير داشته باشد، اين امر بايد به اطلاع سوپروايزر رسانده شود تا تمهيدات لازم را براي آن فراهم کند.

  #نمایندگی_رسمی_smc #نمایندگی_فروش_ifm #فشار_سنج #سنسور_فشار #دیافراگم #پرشر_سوئیچ #pressure_switch