موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پیوندها
  برچسب ها

   

  نوسانات فشار (Pressure Fluctuations) :
  در بعضي فرايندها، فشار داراي نوسانات سريع مي باشد. اين نوسانات سرانجام عنصر فشار و مکانيزم عقربه را خراب ميکند. قطعهاي به نام کمک فنر ( )Snubberيا ميراکننده پالس(pulsation dampener)ميتواند به کاهش نوسانات کمک کند.
  تصاوير Aو Bدر شکل پايين وروديهاي فشار دو فشار سنج را نشان ميدهد. ورودي فشار سنج Bبه دليل استفاده از کمک فنر، بطور قابل ملاحظهاي کوچکتر است.

  بنابراين، کمک فنر اندازه ورودي فشار را کاهش ميدهد. در نتيجه اگر چه فشار سنج هنوز در معرض همان فشار است اما مدت زماني طول ميکشد تا عنصر فشار تمامي تأثير را دريافت کند. عنصر فشار به آرامي اما با همان دقت قبلي پاسخ ميدهد

   

   

   

  فشار سنجهاي تست (Test Gauges) :
  معمولاً دو نوع از فشار سنجها به منظور تست در دسترس مي باشند.

  • فشار سنج تست در سايت:

  اين فشار سنج به منظور چک کردن دقت فشارسنج هاي داخل سايت بکار مي رود. اين فشارسنجها از فشار سنجهاي معمولي داخل سايت دقيقتر هستند و بايد با دقت حمل
  شوند.

  • فشار سنج تست در کارگاه:

  اين فشار سنجها فقط بايد در کارگاه به منظور چک کردن دقت فشار سنجهاي تست سايت مورد استفاده قرار گيرند .

   

  ساختمان فشار سنج :
  بيشتر فشارسنج ها با ساتفاده از بوردن تيوب نوع Cساخته مي شوند. يک نمونه از اين نوع فشار سنجها در زير نشان داده شده است.

   

   

  اثر سر آزاد و متحرک تيوب Cبوسيله چرخ دنده دار به شکل ربع دايره (rack)و چرخ دنده (pinion) تقويت ميشود. يک فنر مويي تحت کشش، طوري نصب شده که
  دندانه هاي rackو pinionرا جهت کاهش اثرات هيسترزيس تغذيه ميکند.


  تنظيم صفر:
  در تجهيزات ابزار دقيق با کيفيت پايين ارزان، براي تنظيم صفر، عقربه را با دقت برداشته و سپس آن را در جاي درست قرار مي دهند. ولي در تجهيزات با کيفيت بالاتر اين کار بر روي سيستم چرخ دنده نمايشگر indicator gear انجام مي شود.

   

  تنظيم رنج :
  اگر چرخ دنده به شکل ربع دايره ( )Quadrant به عنوان يک ميله لولا شده در نظر گرفته شود، مقدار حرکت در انتهاي چپ بستگي به نسبت x/y ضرب در حرکت انتهاي سمت راست دارد. همانطوري که در شکل مشخص است، يک شيار (slot) اجازه تنظيم y را ميدهد
   

   

   

   

  فشار سنجهاي کاربردهاي ويژه:


  فشارسنجهاي فشار بالا: 
  فشار سنجي که براي کاربردهاي فشار بالا طراحي شده، داراي يک پوسته يا تقويت شده (reinforced case) با يک ديسک انفجار (bursting disc) در قسمت عقب آن است.

  ديسک انفجاري وسيلهاي حفاظتي است که از اثرات ناشي از پاره شدن عنصر فشار جلوگير مي کند. اگر يک تيوب (مثلاً بوردن تيوب ) Cپاره شود و سيال با فشار بالا آزاد شود، آنگاه ديسک بطور ناگهاني در پشت فشار سنج پاره شده، مانع از افزايش خطرات ناشي از فشار داخل فشار سنج مي شود. همواره بايد فضاي کافي در پشت فشار سنج وجود داشته باشد تا به ديسک اجازه ترکيدن بدهد و با اين کار، فشار سيال از پشت برداشته شود. اين نوع از فشار سنجها همچنين داراي شيشه مسلح (reinforced glass) و يک صفحه محکم ثابت شده در پشت صفحه درجه بندي هستند.
  اين عوامل، ايمني پرسنل را در نزديکي فشار سنج، هنگاميکه انفجاري درون آن رخ دهد، تضمين مي کنند
   

  #نمایندگی_رسمی_smc #نمایندگی_فروش_ifm #فشار_سنج #سنسور_فشار #دیافراگم #پرشر_سوئیچ #pressure_switch