موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

  یکی از راه های انتقال قدرت و انرژی سیال است که خود باعث ایجاد شاخه های مختلفی از دانش بشری و مهندسی همانند مکانیک سیالات، ترمودینامیک، هیدرولیک، پنوماتیک، الکتروپنوماتیک، هیدرونیوماتیک و ... شده است.

  در اینجا به بررسی محصولات و علم پنوماتیک می پردازیم.

   

  تفاوت اصلی علم پنوماتیک با علم هیدرولیک در نوع سیال است:

  1. علم پنوماتیک: سیال تراکم پذیر
  2. علم هیدرولیک: سیال غیر قابل تراکم

  مقایسه:

  1. قدرت و دقت در هیدرولیک بیشتر از پنوماتیک است و سرعت سیال غیر قابل تراکم، آرام و روان صورت می گیرد.
  2. در پنوماتیک سرعت بیشتر است و خاصیت سیال تراکم پذیر باعث ایجاد فنریت می شود و این فنریت باعث دقت کمتری روی موقعیت و سرعت خروجی می شود. در سیستم پنوماتیک روغن زنی در واحد مراقبت انجام می شود. (سیستم هیدرولیک خود روانکار هستند.)

   

  انتخاب سیلندر مناسب:

  1. نیرو (چه نیرویی اعمال می شود)
  2. طول کورس سیلندر (قطعه چقدر جا به جا خواهد شد)

  دو سیلندر یکسان هر چه وزن بیشتر باشد سخت تر حرکت می کند، وقتی فشار باد زیاد می شود نیروی بیشتری به جسم وارد می شود. سیلندر با قطر پیستون بیشتر نسبت به سیلندر با قطر پیستون کوچکتر با فشار باد یکسان توانایی جا به جایی وزن بیشتر را بهتر دارد.

  F=A.P

  • F: نیرو
  •  :Aسطح مقطع
  • :P فشار هوای فشرده         

   

  چگونه سیلندری را انتخاب کنیم که بتواند نیروی مورد نیاز (عملی) را تامین کند.

  نیروی عملی:

  1. نیروی استاندارد
  2. سیلندر

  F=(πd^2)/4.p     نیروی عملی: فشار هوای فشرده * سطح قطعه کار 

   

  انواع سیلندر پنوماتیک:

  1. سیلندر یک طرفه: فشار باد را بر فنر غلبه می کند و بعد از تخلیه باد فنر پیستون را برمی گرداند.
  2. سیلندر دو طرفه: فنری وجود ندارد و اعمال باد به ابتدا و انتهای سیلندر صورت می گیرد.
  3. سیلندر دو طرفه با میل پیستون: در هر دو سمت سیلندر کار انجام می شود.

  سیلندر یک طرفه                                                   سیلندر دو طرفه 

  سیلندر دو طرفه با میل پیستون

  در مبحث بعدی به بررسی سنسورهای خازنی می پردازیم.

  #سیلندر #پنوماتیک #سیلندر_سنسور #هیدرو_پردازش_صنعت